‘Διερεύνηση Ταυτότητας Φύλου (Gender Exploratory Therapy): από ένα επιβεβαιωτικό σε ένα διερευνητικό μοντέλο υποστήριξης παιδιών και εφήβων ’, ομιλία στο 4ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας, Αθήνα, Ελλάδα.

Leave a Reply